Met de juiste verwachtingen meer grip op IT-schattingen

9 mei 2017
AgileEstimate – ProjectScenarioLeverancier ManagementOmvangbepalingVoorspelbaarheid
Geen reacties

MEER GRIP OP IT-SCHATTINGEN

Verwachtingsmanagement

We hebben er allemaal wel eens last van: het onderbuik gevoel… Misschien dat de één nog niet weet waar dit gevoel vandaan komt, maar waar een ander al precies weet wat dit gevoel veroorzaakt. Het gaat er nu om hoe met dit gevoel om te gaan: negeren en afwachten, of de zoektocht aangaan en een oplossing vinden om dit gevoel weg te nemen. Dit stukje bewustwording is van groot belang, niet alleen voor uzelf als persoon maar ook voor al uw softwareontwikkeling, u wil meer grip op IT-schattingen

De grootste oplossing om het onderbuikgevoel weg te nemen zit aan het begin van elk traject, zo ook met softwareontwikkeling, namelijk feitelijk inzicht in prangende vragen. Welke uitdagingen staan u en uw IT-organisatie te wachten en wat zijn de geschetste verwachtingen? Wat wil men met de voor te nemen softwareontwikkeling bereiken? Zijn de belangen van de stakeholders in kaart gebracht?

Nog belangrijker is het om ook daadwerkelijk de risico’s openlijk te benoemen. Het komt nog te vaak voor dat bepaalde gespreksonderwerpen ten behoeve van softwareontwikkeling niet besproken worden. Naarmate de tijd verstrijkt zullen deze ongetwijfeld één voor één de revue passeren.

“Hoe eerder de pijnpunten helder zijn, hoe eerder je kunt bijsturen of accepteren dat ze er zijn.”

Contra-expertise op gemaakte inschattingen
Voor de start van elk IT-traject moet inzicht verkregen worden in het verloop van het project om daarmee aan de verwachtingen van alle stakeholders te voldoen. Schattingen worden gemaakt en opgeschreven. Maar waar zijn deze schattingen op gebaseerd en is dit plan wel daadwerkelijk geschreven met het idee de deadline te halen of spelen er (budgettaire) kwesties die deze doorlooptijd beïnvloeden? Een gewaagde vraag die veelvuldig genegeerd wordt omwille van de verschillende stakeholders en de daarbij behorende belangen.

Een contra-expertise op het plan biedt inzicht, zeker van een externe onafhankelijke partij. Hoe realistisch zijn de gemaakte schattingen en waarop zijn deze gebaseerd? Zijn deze te conservatief oftewel veilig ingecalculeerd of juist erg risicovol ingeschat. Daarnaast is het goed om in gesprek te gaan om te achterhalen of men zich bewust is van een risicovolle inschatting of waarom men juist heeft gekozen voor een veilig alternatief met een te lange doorlooptijd en te hoog gealloceerd budget.

Een verkeerde schatting is het probleem vaak niet. Het gaat erom of een organisatie ervan op de hoogte is, inclusief de daarmee gepaard gaande risico’s. Uitloop van doorlooptijd of een aanvraag van extra financiële middelen om het doel te bereiken wordt niemand blij van. Maar tijdig bijsturen en daarmee risico’s te verminderen of zelfs te vermijden is altijd mogelijk. Uiteindelijk gaat het erom zaken bespreekbaar te maken en dat voor iedereen inzichtelijk wordt wat de verschillende onderwerpen en knelpunten zijn.

“Analyseer en maak plannen inzichtelijk qua haalbaarheid, dit helpt bij het opstellen van een realistische IT-programmaplanning en geeft meer grip op IT-schattingen!”

Speelveld
Door de diversiteit aan interne en externe stakeholders spelen er verschillende belangen voor, tijdens en na afloop van een IT-traject. Door het in kaart brengen van het speelveld en de daarbij behorende aandachtspunten kan men doelgericht te werk gaan. Ondersteun bijvoorbeeld de projectleider bij het inzichtelijk maken van een risicovol plan waarmee je voor hem een gefundeerde onderbouwing en oplossing biedt voor zijn softwareontwikkelingstraject. Een externe leverancier kampt uiteindelijk met dezelfde uitdagingen waarbij de oplossing vaak hetzelfde is. Aanvaardt externe hulp bij het helder definiëren van de vraag en daarmee een passende aanbieding van de leverancier. Een betere vraag levert een betere aanbieding. Risico’s worden hierdoor vermeden. Met als opbrengst een sluitende offerte en realistische verwachtingen aan het begin en aan het einde van de rit door een contract te creëren waar beide partijen geleverd krijgen wat gevraagd is.

Kortom
Ongeacht welke ontwikkelomgeving, agile of waterval, er is altijd een idee wat er ontwikkeld moet worden. De vraag is alleen: hoe ga je dat bereiken? Uiteindelijk gaat het erom de drie eerder genoemde punten helder te krijgen: het in kaart brengen van de uitdaging of onrust, de daarmee gepaard gaande kosten en de verwachtingen of risico’s die hierin een rol spelen. Met deze troef in handen garanderen wij een helder, inzichtelijk verloop van al uw softwareontwikkeling en meer grip op IT-schattingen.

Meer weten? Ik kom graag bij u langs.

Bert Hordijk, Sales Manager QSM Europe

Spread the word. Share this post!